Rozwijaj się z nami

Zapraszamy w nasze skromne progi!
Zapraszając w gościnne progi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie przedstawiamy wybrane informacje dotyczące codziennej działalności, przez która wspólnie kreujemy muzykalną przyszłość Oławy i całego Powiatu Oławskiego

Zapraszamy! 🙂

Rekrutacja

Pokaz naszych uczniów! 😀

Zaproszenie do szkoły! 😀

30.04.2020 r. – WAŻNY KOMUNIKAT!
Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną informujemy, że wydłużeniu uległ okres składania Kwestionariuszy Osobowych dla Kandydatów do klas I. Można je przesyłać drogą elektroniczną do 15 czerwca 2020 r.

 

REKRUTACJA 2020/2021 – WAŻNE ZMIANY!!!!

W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości składania dokumentów w siedzibie Szkoły (Oława, Rynek 12) dokumenty o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. na rok szkolny 2020/2021 można składać drogą elektroniczną na adres: psmolawa@poczta.onet.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: REKRUTACJA 2020/2021

Pocztą elektroniczną należy przesłać skan wypełnionego Kwestionariusza Osobowego (do pobrania poniżej).

Pozostałe dokumenty:
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej,
– kserokopię świadectwa ze szkoły oświatowej (rok szkolny 2018/2019)
trzeba będzie dostarczyć przed dniem Badania przydatności kandydatów.

Jednocześnie przypominamy, że termin Badania przydatności kandydatów może ulec zmianie.

Informację o terminie Badania przydatności Rodzice/Opiekunowie prawni otrzymają drogą elektroniczną lub telefonicznie. W tym celu należy w Kwestionariuszu Osobowym umieścić CZYTELNIE aktualny adres e-mail i numer telefonu do Rodziców/Opiekunów prawnych.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI
ZARZĄDZENIE nr 6/2020
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 II 2020 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi

 

INFORMACJE O PSM I st. W OŁAWIE

Nauka prowadzona jest w pionie muzycznym, w specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka oraz perkusja.
Kształcenie muzyczne realizowane jest przez indywidualną naukę gry na instrumencie (dwa razy w tygodniu) oraz zajęcia teoretyczne – kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne (2 razy w tygodniu).

Lekcje zbiorowe rozpoczynają się o godz. 14:15 (cykl 6-letni) lub 14:55 (cykl 4-letni).
Lekcje indywidualne odbywają się w godzinach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu głównego (w godzinach popołudniowych). W porozumieniu z rodzicami organizowane są także wyjazdy do Narodowego Forum Muzyki, Teatru Muzycznego CAPITOL, itp. Biblioteka szkolna dysponuje bogatym zbiorem nut i książek dostępnym przez cztery dni w tygodniu.

Cykl nauczania trwa 6 lat dla dzieci w wieku do 10 lat oraz 4 lata dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat. Promowanie uczniów do kolejnych klas uwarunkowane jest (oprócz wyników z przedmiotów zbiorowych) rezultatem komisyjnego egzaminu z przedmiotu głównego (instrument). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia i może ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st. np. we Wrocławiu.

Kwalifikacja kandydatów do klasy I odbywa się na podstawie badania przydatności. Szkoła stwarza możliwość uczestniczenia w kursie przygotowawczym dla kandydatów.

Inne warunki:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy (druk w sekretariacie szkoły lub do pobrania)
  • zaświadczenie lekarskie
  • kserokopia świadectwa promocyjnego poprzedniej klasy szkoły podstawowej / gimnazjum

Terminarz rekrutacji:

  1. Składanie podań do ………….. r.
  2. Akcja „Otwarta szkoła” ………………. 2020 r.***
  3. Kurs przygotowawczy* …………………. r. (2 spotkania grupowe**)
  4. Badanie przydatności kandydatów ……………….. r.
  5. Ogłoszenie wyników …… 06.2020 r. godz. 14.00***

*) Kurs przygotowawczy ma na celu wprowadzenie kandydatów w elementarne pojęcia przygotowujące do badania przydatności.

**) Dokładne terminy kursów przygotowawczych zostaną podane w terminie późniejszym.

***) Dokładny termin Otwartej Szkoły oraz ogłoszenia wyników zostanie podany w terminie późniejszym.