Rozwijaj się z nami

Zapraszamy w nasze skromne progi!
Zapraszając w gościnne progi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie przedstawiamy wybrane informacje dotyczące codziennej działalności, przez która wspólnie kreujemy muzykalną przyszłość Oławy i całego Powiatu Oławskiego

Zapraszamy! 😀

Kursy przygotowawcze dla kandydatów do kl. I w 2021 r.

Audycja o instrumentach 🙂

Zapraszamy do szkoły! 🙂

I Ty możesz zostać uczniem Szkoły Muzycznej! 🙂

Uczniowie zapraszają! 🙂

W związku z brakiem uczniów w specjalnościach: akordeon, trąbka, perkusja oraz skrzypce ogłasza się dodatkowy nabór do klasy I.

Wnioski o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oławie na rok szkolny 2022/2023 kandydaci są zobowiązani składać do dnia 30 sierpnia 2022 r. (zgodnie z informacjami zawartymi poniżej)

Badanie przydatności zostanie przeprowadzone w dniu 31 sierpnia 2022 r.  o godz. 12.00

 

INFORMACJE O PSM I st. W OŁAWIE

Nauka prowadzona jest w pionie muzycznym, w specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka oraz perkusja.
Kształcenie muzyczne realizowane jest przez indywidualną naukę gry na instrumencie (dwa razy w tygodniu) oraz zajęcia teoretyczne – kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne (2 razy w tygodniu).

Lekcje zbiorowe rozpoczynają się o godz. 14:15 (cykl 6-letni) lub 14:55 (cykl 4-letni).
Lekcje indywidualne odbywają się w godzinach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu głównego (w godzinach popołudniowych). W porozumieniu z rodzicami organizowane są także wyjazdy do Narodowego Forum Muzyki, Teatru Muzycznego CAPITOL, itp. Biblioteka szkolna dysponuje bogatym zbiorem nut i książek dostępnym przez cztery dni w tygodniu.

Cykl nauczania trwa 6 lat dla dzieci w wieku do 10 lat oraz 4 lata dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat. Promowanie uczniów do kolejnych klas uwarunkowane jest (oprócz wyników z przedmiotów zbiorowych) rezultatem komisyjnego egzaminu z przedmiotu głównego (instrument). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia i może ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st. np. we Wrocławiu.

Kwalifikacja kandydatów do klasy I odbywa się na podstawie badania przydatności. Szkoła stwarza możliwość uczestniczenia w kursie przygotowawczym dla kandydatów.

Inne warunki:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy (druk w sekretariacie szkoły lub do pobrania)
  • zaświadczenie lekarskie
  • kserokopia świadectwa promocyjnego poprzedniej klasy szkoły podstawowej / gimnazjum

INFORMACJE DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI
ZARZĄDZENIE nr 6/2020
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 II 2020 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Terminarz rekrutacji:

  1. Składanie podań do 20.05.2022 r.
  2. Kurs przygotowawczy* dla cyklu 6-letniego: 24.05.2022 r. oraz 27.05.2022 r., godz. 17.15-18.15, sala nr 9
  3. Kurs przygotowawczy* dla cyklu 4-letniego: 23.05.2022 r. oraz 26.05.2022 r., godz. 17.15-18.15, sala nr 13
  4. Badanie przydatności kandydatów 02-03.06.2022 r.
  5. Ogłoszenie wyników 23.06.2022 r. godz. 14.00

*) Kurs przygotowawczy ma na celu wprowadzenie kandydatów w elementarne pojęcia przygotowujące do badania przydatności.