Informacja dla Kandydatów do klasy I

Szanowni Państwo, przypominamy, że od 9 czerwca br. na tablicy ogłoszeń a parterze szkoły, wywieszona jest lista zakwalifikowanych.

Nie jest ona równoznaczna z listą przyjętych do szkoły.

Ostateczna lista przyjętych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole do dnia 5 sierpnia 2022 r.

 

Osoby nie będące obywatelami polskimi powinny do 24 czerwca 2022 r. w sekretariacie PSM I st. w Oławie złożyć wniosek – szczegóły poniżej:

Osoba niebędące obywatelem polskim, zwana dalej cudzoziemcem, która podejmuje lub korzysta z nauki w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wnosi opłatę za każdy rok nauki w wysokości równowartości 3 000 euro.

Opłaty te wnoszone są za cały rok szkolny, w terminie do dnia rozpoczęcia nauki.

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, w uzasadnionych przypadkach, może na wniosek rodzica całkowicie lub częściowo zwolnić cudzoziemca z w/w opłat.

Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oławie w terminie do 24 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać informacje o stanie osobowym rodziny. Powinny być do niego dołączone dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny. Do takich dokumentów można zaliczyć:

– zaświadczenie wystawione przez zakład pracy o wysokości wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto uzyskane w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu brutto i netto osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

– zaświadczenie wystawione przez inne instytucje, z których rodzina uzyskuje dochody

– zaświadczenie o wysokości posiadanego kredytu, wysokości spłacanych rat kredytu,

– dokumenty potwierdzające wysokie koszty utrzymania w Polsce, np.: kopie umów najmu mieszkań lub domów zawierające podane kwoty „czynszu najemnego” wraz z postanowieniami dotyczącymi zwrotu kosztów zużycia „mediów”

– kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność członków rodziny lub zaawansowane przewlekłe stany chorobowe, itp.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *