Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie.

  • Data publikacji strony internetowej: 01.2018
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.10.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i  promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,
  • Pliki JPG, PNG nie posiadają tekstów alternatywnych. Niedogodności są poprawiane w miarę możliwości,
  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.10.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest możliwość powiększenia treści np. dla osób słabowidzących. Nie ma możliwości ustawienia wysokiego kontrastu dla osób słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 71 31 34 330 lub poprzez e-mail: sekretariat@olawamuzyczna.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. (Wniosek o zapewnienie dostępności    doc    pdf)
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą podstronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  imienia Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, Rynek 12, 55-200 Oława
Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście główne (Rynek 12) oraz dwa wejścia  od strony podwórka (ul. Rynek 12a) Budynek ze względu na swój zabytkowy charakter nie posiada windy.
Sekretariat znajduje się w pomieszczeniu nr 12 na II piętrze budynku.
Portiernia znajduje się w holu szkoły i czynna jest w godzinach pracy szkoły od 8.00 do 20.00
Szkoła nie posiada toalet przystosowanych bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych. Toalety są ogólnodostępne i znajdują się na parterze budynku.
Szkoła nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na ogólnodostępnym parkingu na oławskim rynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do budynku szkoły (hol główny) oraz do auli szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Podstawa prawna:

  • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.